Vordingborg Kommune igangsætter arbejdet med en bevarende lokalplan.

Vordingborg kommune orienterede torsdag d. 5. november Foreningen Nyord og dens arbejdsgruppe om, at Udvalget for Plan og Teknik netop havde besluttet at igangsætte en planproces for en bevarende lokalplan for Nyord By, som starter efter nytår.

Der henvises til linket https://dagsordner.vordingborg.dk/vis/#eb7c1895-f6a0-4fad-aa16-95cdc16f9e3a

Tilbage i efteråret 2018 besluttede Foreningen Nyords bestyrelse at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle undersøge rammer og vilkår for nyt byggeri og sikring af bevaringsværdigt byggeri i Nyord. Gruppen skulle bl.a. se på lokalplanen og vurdere muligheder og betingelser for at få etableret en ny bevarende lokalplan.

I april 2019 tilsluttede foreningens generalforsamling sig arbejdsgruppens oplæg om det fortsatte arbejde hen mod en bevarende lokalplan. På generalforsamlingen i februar 2020 blev der gjort status på opgaven og forsamlingen bekræftede igen mandatet til bestyrelsen og dens arbejdsgruppe vedr. indsatsen for en bevarende lokalplan.

Arbejdsgruppen var efter sommeren 2020 igen i kontakt med kommunens forvaltning i Plan & By, der kunne fortælle, at de nu var interesseret i at iværksætte et lokalplansarbejde for Nyord by.

Foreningen Nyords bestyrelse tilkendegav i tråd hermed i oktober overfor kommunen, at man støtter, at processen med en bevarende lokalplan igangsættes, og at det forventes at foreningen løbende inddrages i arbejdet. 

Beslutningen forleden i kommunalbestyrelsens udvalg for Plan & Teknik drejer sig om at sætte processen i gang, ikke om indholdet i en kommende lokalplan. Sidstnævnte er netop det, der skal afklares i processen i dialog med Nyord. Der forventes at gå omkring 1½ år fra arbejdet igangsættes efter nytår, til et udkast til bevarende lokalplan kan forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Det skal understreges, at det er kommunen, der som myndighed tager initiativet til og beslutter en lokalplan. Men kommunen har selvfølgelig interesse i, at planen er udarbejdet i dialog med Nyords beboere. Foreningen Nyords bestyrelse vil drage omsorg for, at foreningens involvering i forløbet tilrettelægges med øje for inddragelse og gennemsigtighed for Nyords beboere.   

Vi har inviteret de pågældende repræsentanter fra kommunen til at deltage i et beboermøde på Nyord i 2021, hvor kommunen vil kunne få lejlighed til nærmere at redegøre for sine overvejelser om indhold og forløb og have en bred dialog med beboerne.

Vi håber så mange som muligt vil tage aktiv og konstruktiv del i vores involvering i kommunens arbejde med en bevarende lokalplan.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Forening Nyord

Comments are closed.