Referater

Beretning for Rør-sæson 2017

til Generalforsamlingen 27/3/18 i Nyord Kirkes Vaskehus af formanden, Per Werge

 

Om skibet: Røret kom igennem sin 2. sejlads-sæson som rute- og erhvervsskib med økonomien i behold, omend ikke uden skrammer. En skade opstod på en anden båd, da kædetrækket til roret på Røret (igen, det er sket før) gik løs ved et havneanløb i juli, så skibet ikke kunne styres.

Beslagene til kædetrækket er forstærket af Bo Brebøl. Tak. Kædetrækket skulle være sikkert nu, og håbet er, at der ikke har sat sig en skræk for at sejle hos nogen. Det er vigtigt, at skibet opleves som stabilt, forudsigeligt og styrbart. Flagstanderen blev også revet af ved en havnemanøvre, og er også repareret af Bo. Alt i alt har skibet fungeret tilfredsstillende og stabilt, havnemanøvrer i blæsevejr er og vedbliver dog med at være en udfordring

 

Om trafikken: Som tallene viser, havde vi næsten lige så mange passagerer i 2017 som i 2016 (dvs. ca. 530 passagerer og 100 cykler) og ca. samme indtægt, selv om sommeren 2017 var markant dårligere end 2016 og vi måtte notere 12 % aflysninger (61 passagerer og to udflugter) på forudreserverede sejladser. I 2016 var der kun én aflysning pga hårdt vejr.

En analyse af rutesejladsen viste, at lørdage havde en belægnings-pct på 20, torsdage 37% og tirsdage 42%. Bedste uge i sæsonen var 2’ uge i juli med 52% belægning, efterfulgt af de to første uger i august med 37-38% belægning. Sløjeste uge var sidste uge i juli med 18% belægning – en tung og regnfuld uge.

Den mest søgte overfart er mellem Nyord og Stege til tirsdagsmarked. Næstbedst har været torsdage til Jungshoved, hvor vi har et fint samspil med lokalrådet.

 

Den ny sæson er tilrettelagt efter disse erfaringer, som blev opsamlet på et møde i oktober:

Vi sejler som hidtil til Steges tirsdagsmarked tur-retur Nyord-Stege tre dobbetture (tirsdag).

Lørdag droppes som sejladsdag. Det bliver herefter torsdag og søndag, vi sejler mellem Nyord og Sjælland, dvs. af sted om morgenen til Jungshoved Kirkehavn kl 9,30 for at få sejladsen til at passe med den frivillige delebus Frøen, der på Jungshoved-halvøen kan fragte passagerer af sted på en fin rundtur og tilbage til Røret, Tilsvarende to dobbeltture på Nyord-Kalvehave med anløb også af Camping Mønbroen, så folk disse to steder kan tage på udflugt med Røret til Nyord og komme tilbage samme dag.

Vi håber disse tilpasninger vil give flere passagerer, ikke mindst på Kalvehaveruten, som har været sløj i 2017, to lørdage helt uden passagerer.

 

PR: Derudover skal vi gøre en indsats her i forsæsonen for at få Røret gjort mere kendt, med mere PR de rette steder, tydelig skiltning, aktivering af lokale ”turisme-kolleger” ved omdeling af Rørets folder og sejladsplanen for færgerne til B&B og kroer og campingpladser mm, samt bl.a. turistkontoret i Stege. Det er sært, at Camønoens hjemmeside f.eks. ikke omtaler de muligheder, der ligger for vandrerne i at benytte ”De sejlende cykelstier”. Er det strategi eller forglemmelse? Camønoen forlanger 1000-1500 kr for annoncer fra CVR-registrerede firmaer, men Røret har, mener jeg, ikke økonomi til at betale 10 medlemmers kontingent for en annonce, som måske kun skaffer 10-20 passagerer a 50 kr.

Der skal arbejdes på at få flere firmamedlemskaber a 1500 kr, hvor vi stiller i udsigt, at firmaet derefter ”gratis” kan regne med skibet til en sejlende firma-skovtur.

Hvem tager en runde til diverse firmaer, som ret oplagt har fordel af, at Røret sejler turister rundt? Camping Ulvshale og Galleri Nyord har vist vejen ved at tegne et firmamedlemskab, men hvad med andre Nyord-firmaer og tilsvarende på Møn og i Sydsjælland og Jungshoved?

 

Økonomi: Rør-venlige folk, firmaer og fonde har hidtil hjulpet os økonomisk med særlige udgifter: I 2017 gav Ellehammerfonden de sidste 12.112 kr af en samlet bevilling på godt 50.000 kr til den tekniske omstilling af Røret til erhvervsskib. Desuden fik vi en slags underskuds-dækning på 5000 kr fra to støttemedlemmerne Grete og Artur Høier, som godt ville dække de netop 5000 kr, som Røret tjente for lidt for at nå de 60.000 kr, som er nødvendig gennemsnitlig årlig indtjening for at klare kravene fra Søfartsstyrelsen til erhvervsskibes sikkerheds- og redningsudstyr og dets vedligeholdelse samt sundhedsbøger (tjek af besætningen).

 

Legat fra Møns Bank: De 60.000 kr er vedligeholdelse og drift uden ekstra foranstaltninger, men netop nu skal tætningen mellem Rørets dæksbrædder, kalfatringen, udbedres. Den består af tjæret værk, og skibets bevægelser under sejlads, har mast og presset på værket, så det stritter op. Det skal bankes på plads og delvis fornys. Det er en arbejdsproces, som vi må overlade til professionelle træskibsbyggere. En af dem, der i 2011 var med til at genopbygge Røret på Rødbyhavn Bådeværft, Søren Sanderhoff, er nu ansat på Stege Skibsværft, og dér skal kalfatringen udbedres, når Røret kommer i vandet den 22.april.

Udgiften bliver omkring 8 -10.000 kr, og i Røret har vi været så heldige, at Møns Banks Jubilæumsfond her i marts 2018 netop har bevilget os et legat på 8000 kr til reparationen. Det skal Møns Bank have mange, mange tak for. Vi ser det som en påskønnelse af, at vi med vores frivillige arbejdsindsats for Røret anerkendes for at yde et bidrag til lokalområdets karakter og udvikling af aktiviteter og kulturmiljøer.

 

Tak til donorer:

Firmamedlemmer: Møns Strandcamping Ulvshale, Feriepartner Møn-Stevns og Runas smykker og Galleri Nyord – Firmamedlemskab og postkort
Familien Ejler, Fredensborg, samt en del flere, der har givet ekstra støtte til Røret
Møns Banks jubilæumsfond – 8000 kr til kalfatringen.
Grete og Artur Høier, Næstved

 

Klargøring og søsætning:

Røret sættes i vandet søndag den 22.april og må straks sejles til Stege Skibsværft for at få fornyet kalfatringen. Forinden skal den bundbehandles og fribordet males. Det ser vi på i de kommende dage, men med det kolde vejr er det måske for tidligt. Udskudt til 14-15.april.

Allerede lørdag den 5.maj kommer første udflugtssejlads med en gruppe på 15-20 mennesker fra Camping Mønbroen til Nyord og tilbage, dvs. fire ture til campingpladsen. Den egentlige rutesejlads begynder søndag den 1.juli og løber til torsdag den 23.august, ialt 8 ugers rutesejlads.

Heldigvis har vi en gruppe frivillige besætningsmedlemmer, som dækkede sidste års sejladser godt ind. Det håber jeg, vi kan gennemføre igen i den kommende sæson på samme måde, ved at I hver især tegner sig for de sejladser, der passer i Jeres program, og gerne en uge eller halvanden ad gangen. Derved dækkes hele sommeren ind.

Uden de frivilliges indsats sejlede skibet ikke. I skal have en meget stor tak for indsatsen og det gode humør, I har udvist og ikke mindst Jeres tæft og talent for at omgås folk. Det er dejligt at høre folks reaktioner på sejlture. De har nydt det – og kommer igen.

 

Debat på generalforsamlingen:

Niels Møller Nielsen foreslog, at han betaler en husstandsomdelt hverve-folder á là den, der uddeltes til 900 Ulvshale-sommerhuse i 2015. Denne gang i 1500 ekspl og også omdelt i Kalvehave-området.

Skal omdeles sidst i juni o. Sankt Hans, før rutesejladsen begynder. Frivillige omdelere melder sig til Niels.

 

Skiltningen på havnene (vejvisere og fartplan) og Nyord P-Plads med Rørets fartplan. Thorbjørn har tidligere stillet i udsigt, at en bekendt kan lave de vejviserskilte. Står Thorbjørn for det – må tjekkes!

 

Hjemmesiden www.postbådenrøret.dk skal opdateres mht link til Rørets sektion på Nyords hjemmeside https://www.nyord.nu

 

MobilePay – systemet blev lavet om i 2017, hvor der var 3-4 mdrs ventetid. Per prøver at oprette det for 2018. Vil koste 75 øre pr. ekspedition. Skal tjekkes, om Noorbohandelens mobil 31 57 35 45 stadig er virksom og til rådighed.

 

Rørets Venners generalforsamling 2017

 

Fredag den 24 Marts 2017, 19:30 – 21:00 i Nyord Kirkes Vaskehus,

varslet 16. januar pr. email samt i Nyord.info’s kalender.

Afbud fra bestyrelsen: Niels, Bo og Jørgen Juel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandsberetning om Rørets situation som erhvervsskib samt om

skibets behov for flere aktive medlemmer, bl.a. til vedligeholdelse,

men også som besætningsmedlemmer til sejlads (flere på vej)

3. Regnskab for 2016: Røret tjener stadig ikke nok til at løbe rundt.

Regnskabet kan beses hos kassereren Strandstrædet 10 fra den 4.marts.

PS: Bestyrelsen skal underskrive andragende om MobilePay

4. Åben drøftelse af planerne for sommerens rutesejlads

tirsdage til Stege, torsdage og lørdage til Jungshoved og Kalvehave +

Camping Koster Færgegård (service for Camøno-vandrere

Samt mulighed for at flere hyrer skibet til udflugtssejlads o.lign. og flere firmaer melder sig ind som firmamedlemmer.

  1. Valg: I bestyrelsen er følgende på valg: Per Werge og Børge Ekdahl, William Houman som suppleant. Kurt Nielsen som revisor.

6.Evt.

 

Rørets bestyrelse 2017

Efter generalforsamlingen den 24 marts 2017

 

Per Werge, formand og kasserer   (på valg – genvalgt)

Bo Brebøl, bestyrelsesmedlem

Niels Møller Nielsen, bestyrelsesmedlem

Børge Ekdahl, bestyrelsesmedlem  (på valg – genvalgt)

Jørgen Juel Pedersen, bestyrelsesmedlem

William Houman bestyrelsessuppleant            (genvalgt)

Kurt Nielsen  revisor                                    (genvalgt)

 

Økonomiske nøgletal i fremtiden:

Syn af skibet hvert 4.år (skibsinspektører a 800 kr) – pr.år:                                    2500 kr

Service af sikkerhedsudstyr, flåder, brandslukning mv pr.år:                                   2900 kr

Skibslæge-attest hvert 2.år: 12 X 840 kr,                                          pr.år              5050 kr

Motor og mekanisk vedligeholdelse + diesel,                                     pr.år:             6000 kr

Skrogvedligeholdelse (maling, tov, diverse)                                         pr.år:             2000 kr

Vedligeholdelse af andet udstyr                                                          pr.år:             2000 kr

Forsikringer (kasko, passager, ansvar)                                                pr.år:         32.000 kr

Ialt årlige udgifter:                                                                                                60.000 kr

 

Rørets generalforsamling 2017

 

Beretning til generalforsamlingen 2017 (af Per Werge)

fredag den 24.marts i Nyord Kirkes vaskehus i Nordgade kl.1930.

 

2016 var et skelsættende år i Rørets nyere historie. Seks af de frivillige skippere blev omskolet til erhvervsskippere og skibet blev omregistreret til erhvervsskib, altsammen for at muliggøre indtjening af tilstrækkelig mange midler til driften af skibet.

 

Hidtil, som foreningsskib, havde det krævet ca. 50.000 kr i årlig indtjening for at drive skibet, heraf de ca 32.000 kr til forsikringer. Uden ekstraordinære projekter tjente vi ca. 30.000 kr. Nu kræver den øgede sejlads samt inspektion og sundhedsattester ca. 60.000 kr årligt, og vi har i 2016 indtjent ca. 50.000 kr. på driften. Altså stadig 10.000 kr for lidt i indtjening.

Men vi er fortrøstningsfulde og forventer voksende passagertal i de kommende sæsoner, hvor sejladsen vil være mere alment kendt.

 

Som bekendt lykkedes omstillingsprojektet. De seks skippere gennemførte uddannelsen, og Røret blev også udstyret med det fornødne ekstra sikkerhedsudstyr og gik gennem Søfartsstyrelsens syn. Ikke færre end tre skibsinspektører var involveret (den ene nyansat og under oplæring). Vi nåede gennem hele proceduren “i sidste øjeblik”, dvs sidst i juni, lige før trafiksæsonen begyndte.

Denne omstillingsproces havde ikke været mulig uden en større økonomisk indsprøjtning, som kom fra Statens cykelpulje med omkring 70.000 kr til uddannelse m.v.+ 80.000 kr til havneskuret, Vordingborg kommune gav 50.000 kr til vores andel i det fælles cykelfærge-projekt “De sejlende cykelstier” og oven i det kom Ellehammerfondens bidrag med ca. 45.000 kr til den tekniske opdatering af Røret og dets besætning. Ialt beløber omstillingen sig altså til en kvart million kroner, som de nævnte bidragydere skal have en meget stor tak for at have givet.

 

Men ikke kun fonde og kommune har bidraget til omstillingen. Som det fremgår af Rørets statistik for 2016 har de frivillige skippere og besætningsmedlemmer og andre medlemmer bidraget med særdeles mange arbejdstimer, ialt 755 timer plus 672 timer til uddannelse = 1427 timer.

Jeg har prøvet at være så nøjeregnende som realistisk ved opgørelsen af timetal på arbejdsindsatser, men ved skøn altid skønnet konservativt (altså ikke for højt, så reelt er der brugt mere tid end angivet og f.eks. ikke medregnet masser af transporttid. For alt det frivillige arbejde skal I have en meget, meget stor tak. Uden den indsats havde der ikke været nogen trafik med Rør-skibet.

Hvis man regner lidt på tallene, kan man også se, at det vil have lange udsigter med en mulig kommerciel drift af Røret, altså med ansættelse af besætninger, der skal lønnes for deres arbejde, selv om det nok på langt sigt må være det, vi arbejder hen imod, i hvert fald mht sejlads i hovedsæsonen i juli og august.

 

Sæsonen 2017:

I den nye sæson flytter vi første morgenafgang en time til kl.10, idet vi ofte sejlede af sted fra Nyord kl.9 sidste sommer uden passagerer.

 

Mandskabsmæssigt tegner udviklingen sig godt, idet der ser ud til at komme to nye 1.mænd, dermed ialt seks, sådan at vi faktisk til sommer vil have seks frivillige besætninger à to mand (som krævet af Søfartsstyrelsen). Vi kan dermed forhåbentlig udfylde fartplanen i sæsonen sådan at alle sejladser kan bemandes på tidspunkter, hvor det passer ind i besætningsmedlemmernes kalendere.

Dette er ret vigtigt, da frivillige jo baserer deres frivillige indsats på, at den er overkommelig og giver gode oplevelser og ikke forhindrer deres øvrige aktiviteter og familie-forpligtelser!

 

Vi skal i den forbindelse afklare, om eftermiddagssejladserne på ruten til Jungshoved skal flyttes en time, så passagererne får mere tid hhv på Jungshoved og Møn-Nyord, nu da vi har flyttet morgensejladsen en time. Det kommer i givet fald til at koste besætningsmedlemmerne en times længere ventetid, og dermed senere hjemkomst.

 

I den forløbne sæson artede vejret sig iøvrigt forbavsende godt. Der var reelt kun een aflysning en mandag på grund af hårdt vejr, med kuling SW 15-16 m/s. Derudover nogle aflysninger eller flytninger af sejladser af andre grunde.

Vi skal (igen) gøre noget mere for at få gæster til at hyre skibet udenfor hovedsæson og rutesejlads-dage og få firmaer til at tegne et firmamedlemskab (a 1500 kr) og få en firmaudflugt for pengene. Derudover ønsker vi taksterne for dagleje og halvdagsleje sat op til hhv 2400 kr og 1200 kr, da skibet er blevet dyrere at sejle med pga alle kravene til syn og attester hvert 2. eller 4.år.

 

De nu ganske snart forestående opgaver bliver at klargøre skibet og skuret på havnen til sæsonen. Begge er mærkede af vinteren:

Rørskuret skal renses indvendigt for slam fra oversvømmelsen og males udvendigt.

Skibet skal males i bunden og fribord. Masten med.

Søsætningen foregår søndag den 23 april, når mobilkranen kommer, dvs. Rørets Venner vil gerne have tilsagn fra frivillige til at stå for denne klargøring i ugen forinden (ugen lige efter påske).

Derpå skal der slibes på lyst træværk, og kahytter mv skal friskes op, cykelstativer monteres igen. Vi har tidligere talt om at danne nogle arbejdshold til disse opgaver. Kan vi aftale disse hold nu?

Vi har også brug for nogen til særkampagner (drøftet på bestyrelsesmøde) bl.a. for at skaffe flere firmamedlemskaber og udflugtssejladser. Det arbejdes der videre med.

 

Kommentar til regnskabet:

 

Mht. Kontingent er der stadig en takst for personligt medlemskab 150 kr, og husstandsmedlemskab 250 kr.

 

Fordelen for medlemmer er, at de fortsat kan sejle frit med tirsdage i skolesommerferien fra Nyord til/fra Steges tirsdagsmarked og torsdage i hele juli og august til/fra Jungshoved og Kalvehave, dog mod en tiér til diesel. Sejladserne om lørdagen til Jungshoved og Kalvehave med anløb ved Koster Færgegård er udelukkende ved køb af billet a 50 kr.

 

Hvorfor har vi stadig brug for medlemmer? Jo, reglerne for moms- og skattefrihed for bevaringsforeninger siger, at indtjening over 50.000 kr ændrer foreningen til „almindelig” forening med moms- og skattepligt. Medlemskontingenter og donationer tæller iflg. SKAT  ikke med i disse indtægter fra kommerciel drift. Og de udgjorde i 2017 omkring 25.000 kr, mens billetsalget gav andre 25.000 kr. Der er altså stadig afstand til skattegrænsen, idet Røret jo faktisk tjener mindst 10.000 kr for lidt.

Som det ses af regnskabet skal vi i samlede indtægter op på mindst 60.000 kr for at sejle uden underskud trods frivilligt gratis mandskab. Jo flere af disse 60.000 kr, der er kontingent og medlemsleje af skibet, jo bedre.

Postbåden Røret omregistreres til erhvervsskib

6 frivillige skippere under uddannelse til erhvervsskippere
Tirsdag den 22. marts 2016

På grund af interessen for at bruge Nyords gamle postbåd Røret i den lokale og regionale cykelturisme og til turistfart i det hele taget – og af veneration for Røret, ikke mindst – er 6 af de frivillige skippere i øjeblikket ved at efteruddanne sig til erhvervsskippere. Det sker på Marineskolen.dk i Nykøbing Falster med afsluttende eksamen den 15.april på Marstal Navigationsskole. Udgifterne hertil betales af Cykelpuljen, som også har betalt passager-skure på havnene i Stege, Bogø, Kalvehave og Nyord til den forestående sæsons cykel-overfart med færgerne Ida og Møn samt Røret på overfarter mellem hhv Bogø-Stubbekøbing, Stege-Kalvehave og Nyord-Kalvehave.

Samtidig er processen påbegyndt med omregistrering af Røret fra fritids- og foreningsfartøj til erhvervsfartøj, som er en meget mere krævende kategori. Der var bundsyn af skibet på kajen på Nyord den 15.marts. Resten af synet skal ske inden tre måneder, dvs. inden 15.juni. På grund af krav til syn og ajourføring af sikkerhedsudstyr kan omregistreringen let løbe op i 50.000 kr, som Røret prøver at skaffe via sponsorstøtte.

Sejladssæsonen inden for cykeloverfarts-projektet bliver den egentlige skoleferie fra den 25 juni til 4.august.
På disse overfarter opkræves billet, og priserne ventes at blive 50 kr pr. overfart.

Det fremgik af tirsdagens generalforsamling i Rørets Venner, at medlemmer af støtteforeningen fortsat kan sejle med på medlemsture, der ligesom i 2015 bliver overfarter i skolesommerferien mellem Nyord og Stege på tirsdage til Steges tirsdagsmarkeder og mellem Nyord og Jungshoved på torsdage. Til disse sejladser bedes medlemmer kontakte Rørets formand pr. sms eller telf 20875138 for at reservere plads. Røret har plads til 12 passagerer (incl.9-10 cykler)

Fra generalforsamlingen i Støtteforeningen Rørets Venner den 31 marts 2015

Dagsordenen var:
– Generalforsamlingen finder som meddelt sted i Nyord Kirkes vaskehus tirsdag den 31 marts kl.19 med nedenstående dagsorden:
– Som dirigent vælges Niels Møller, Referent Annette Tenberg
– Generalforsamlingen er varslet rettidig.
– Beretning og regnskab v. formand og kasserer Per Werge, herunder information om:
– Rørets engagementer i den nye sæson: Orientering om planerne for en form for samdrift med færgerne Ida og Møn om transport af cyklister m.fl. over de lokale vande og på den måde udnytte, at Røret faktisk er et transportskib, som kan komme til at udføre en opgave i den lokale oplevelsesøkonomi.
– Behov for frivillige skippere, der også tilbydes uddannelse, så de kan sejle med Røret, når det forventeligt omregistreres til erhvervsfartøj for at kunne udføre den nye opgave. Fem deltagere tilkendegav, at de er villige til at deltage i uddannelsen til ”lille erhvervsskipper”. Bestyrelsen bedes om at arbejde videre med at etablere kursusforløb.
– Behov for frivillige til vedligeholdelse. Under evt. er der oplyst tidspunkter for de næste opgaver.
– Formandens beretning blev vedtaget.
– Per fremlægger regnskabet. Driftsunderskud ca. 20.000 kr. Regnskabet blev vedtaget.
– Valg af bestyrelse: På valg er Annette Tenberg og Per Werge og som suppleant Gerhard Ristig, der har trukket sig ud efter at være flyttet til Østmøn. Annette Tenberg, Per Werge og Børge Ekdahl blev valgt til bestyrelsen, William Houman som suppleant. Kurt Nielsen blev valgt som revisor.
Eventuelt: Skibet skal i vandet søndag den 19. april. Lørdag inden eller ugen før skal skroget males og ses lidt efter. Frivillige bedes melde sig hos Per

Rørets beretning 2014 v. formanden Per Werge
d. 31 marts 2015 kl.19 i Vaskehuset, Nordgade, Nyord

Sejlads hidtil:
Røret har i 2014 sejlet i smult vande, lidt for smult.
Som det fremgår af omdelte ”Rør-statistik 2014” har Røret deltaget i to historie- og natur-sejladser, tre havnefester (i Kalvehave, Nyord og Stege), to forsøgssejladser mhp fremtidig turistsejlads (Camøno og cyklistoverfart til Sjælland), været udlejet til fire halvdags familie-(medlems)-udflugter samt sejlet fem andre medlemsture.
Ialt har skibet altså haft 17 sejladsdage med ialt 40 timers sejlads– ud af en sæson med hidtil tre gange så mange sejladsdage (50 dage med 110 sejltimer). I det mest positive fald skulle der måske være 80-90 mulige sejldage i løbet af sejlsæsonens 5-6 måneder.
Indtjeningen som rent forenings-benyttet skib trods de frivillige skipperes indsats (og tak til dem) har derfor, som forventeligt, ikke givet den fornødne driftsøkonomi, som kræver årlige indtægter på ca. 50.000 kr (hvoraf forsikringssummen som bekendt udgør 32.500 kr).
Som det ses af regnskabet har Rørets indtægter kun været lidt over det halve.

Projektplan:
Vi har på den baggrund i bestyrelsen set efter nye mulige opgaver for Røret.
Da problemet grundlæggende handler om at skaffe tilstrækkelige indtægter til driften af det historiske skib, er vi hele tiden snublet over Søfarts-styrelsens krav om, at skibe, der indtjener penge, anses for at være erhvervsfartøjer. Selv om drift af erhvervsfartøjer er meget dyrere og mere krævende end af fritidsfartøjer.
Vi er som meddelt landet på en plan om et projekt med Røret sejlende som transportskib for cyklister mellem Nyord og omliggende havne.
Annette (og til dels jeg selv) har, som de fleste ved, forhandlet med Vordingborgs havne om et samarbejdsprojekt, hvor Røret kan komme til at sejle erhvervsmæssigt på vilkår noget lignende færgen Ida på Bogø Stubbekøbing overfarten, hvor den jo især overfører cyklister i sommersæsonen. Røret skulle så sejle med cyklister o.a. fra Nyord til Kalvehave (først og fremmest), måske suppleret med sejladser til Stege, Jungshoved, evt. andre havne.
SKUR-renovering: Der er søgt om støttemidler til de forskellige dele af et sådant projekt, bl.a. til ombygning af havneskure, som cyklisterne kan benytte, når de skal vente på skib i de fire havne, der er involveret. Der er lavet projekter for disse skure, også for ombygning af Rørets skur, så de får et fælles præg og indrettes hensigtsmæssigt. Rørets skur skal have et depotrum på ca. 10 kvm og et opholdsrum på ca. 20 kvm. Med vinduer og dør ud til havnen. (Tegninger er indsendt til kommunen)
Annette har i tilknytning til cykelfærgeprojektet d.30 marts indsendt supplerende kommentarer til ansøgningen til Vordingborg kommunen.
Efter påske modtager vi en anbefaling fra Dansk Cyklistforbund, der understreger projektets betydning for cykelturismen.
I aften kan vi ikke fortælle andet, end at vi samarbejder med Vordingborg havne om projektet, og at vi håber det kan realiseres.
Hvis et sådant projekt ikke lykkes, må vi fortsætte med skibet som foreningsskib, men skal så – hvilket hidtil ikke er lykkedes og også ser nærmest umuligt ud – op på mere end den dobbelte medlems- og donorindtægt!

Skipper-behov og kursus:
Selv hvis vi fortsatte med kun at sejle med medlemmer, ville vi mangle skippere. De 15, der meldte sig i starten, er skrumpet ind til 8, hvoraf de fleste faktisk kun kan sejle lejlighedsvis. Vi kan bruge mange flere frivillige skippere og besætningsmedlemmer. Vi kan ikke opfordre nok til at alle medlemmer prøver at se sig om i bekendtskabskredsen, om nogen kunne tænkes at være mulige skippere.
Hvis cykelfærgeprojektet bevilges, ændrer situationen sig imidlertid “til det værre” , idet Røret så skal omregistreres til lille erhvervsfartøj, der vil kræve en særlig uddannelse til skibsfører på et lille erhvervsfartøj, benævnt duelighedsbevis og sønæringsbevis. Færgen Ida har nogle skippere med den fornødne baggrund, men det er tvivlsomt, at de kan dække skipperbehovet. Der skal altså skaffes flere, end der i øjeblikket er, til erhvervsmæssig drift.
Men også Rørets muligheder for før og efter cykelturistsæsonen at sejle med medlemmer o.a. berøres, for så skal vi, der er frivillige skippere, også have det omtalte sønæringsbevis og duelighedsbevis for at have lov at sejle skibet. Vi vil forsøge at sætte en uddannelse i gang, så frivillige kan få uddannelsen uden omkostning, men den kræver selvsagt, at man har tid og lyst til at tage den.
Vi må bede folk om at tilkendegive, hvis de ønsker at deltage i et sådant skipperuddannelses-kursus, så vi kan henvende os til dem, når vi kommer tættere på. Skriv navn og adresse mv op!

Krav til Røret:
Hvis Røret omregistreres, skal skibet synes og stabilitetsprøves af SFS. Det er synet og tjekket ud fra krav til fritidsfartøjer, dvs CE-mærket efter EU-regler, men Søfartsstyrelsen har sine egne syn for erhvervsfartøjer, for at de kan få farttilladelse. Farttilladelsen kan specificere, hvor og hvordan og i hvilke tidsrum skibet må sejle. På den måde kan visse krav til skib og besætning “slankes” lidt.
Desværre er syn og stabilitetsprøve dyre, formentlig 40-50.000 kr eller deromkring. Derpå skal skibet synes hvert 4.år, men dog til mindre beløb end dette, måske 10.000 kr. Plus et lille mellemliggende syn hvert 2 år. Redningsudstyr skal tjekkes osv. Altså en meget dyrere drift end som fritids-foreningsskib.

Nye udfordringer for Røret

De første 2-3 år af postbåden Rørets drift som nyrestaureret historisk skib er gået godt rent økonomisk, men de tidsbegrænsede projekter, der støttede driften i disse år, er slut. Trods gældfrihed og plustal på kontoen bliver de næste mange års drift svær at få til at løbe rundt. Der skal findes nye indtægtsgivende projekter eller engagementer udover medlemsture og medlemmernes bidrag, som tilsammen giver 25.000 kr eller ca halvdelen af den nødvendige indtægt, fremgik det af formandens beretning på generalforsamlingen den 7.marts 2014.

Referat fra Rørets Venners generalforsamling 2014
Den 7 marts kl.19 i Noorbohandelen.

Dagsordenen
– Valg af dirigent: Yrsa blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet ( den 12. januar 2014)
– Referent: Annette
– Formandens beretning (se nedenfor efter referatet). Ingen bemærkninger til formandens beretning; beretningen blev vedtaget.
– Gennemgang af regnskab. Regnskabet godkendes.
– Valg af bestyrelsen: på valg er Niels Møller Nielsen. Niels Møller Nielsen bliver genvalgt. Bo Brebøl vælges ind i bestyrelsen.
– Suppleant: Gerhard Ristig blev valgt.
– Revisor: Der tales med en proff regnskabskyndig om revision
– Drøftelse af muligheder for Rørets drift fremover: Røret må have en synlig fast plads og helst den, hvor den har ligget i gamle dage i “knækket” på vestmolen. Der arbejdes sammen med Tom på at skabe plads til Rørets her når pælene til agterfortøjninger alligevel skal flyttes ud og lave en slags mole i højde med Rørets ræling, anbragt i det uudnyttede trekantede rum, der opstår ved siden af den båd, der ligger her, fordi vestre mole ”knækker” i en vinkel på ca. 120 gr. Her vil den være let at svinge ind til fortøjning, og det vil være nemmere for passagerer at komme om bord. Så bliver der også plads til et par faste plancher, der fortæller om Rørets historie.
– Øge medlemstallet: det vil være bedst at få Røret i en form for rutefart igen, så den bliver synlig og det bliver nemt at få en sejltur på den. Så vil den gøre den bedste reklame for sig selv.
– Flere skippere; Hvis Røret i fremtiden skal kunne sejle med betalende turister, skal en del af de frivillige skippere indvilge i at tage mere uddannelse i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav til små erhvervsfartøjer, og i tæt aftale med dem. Niels Møller ser i forlængelse af Niels’ og Pers møde med Søfartsstyrelsen på, hvad der skal til, før man kan blive godkendt som skipper på Røret, hvis det drives som lille erhvervsfartøj.

– Røret skal da (som nævnt) omregistreres til ”lille” kategori erhvervsfartøj for at give den mulighed for alm. Indtægtsgivende sejlads med betalende passagerer.
– Tale med Claus Christensen om hvor Røret evt. kan komme i land om vinteren; både aht. kran og synlighed. I hvert fald skal kranudgiften mindskes til næste sejlsæson. Bent Hansen foreslog, at Røret hales op med spillet i Nyord havn som fiskerbådene før i tiden. Der er 17,5 m fra spil til slæbested (Røret er knap 12 m)

Formandens beretning for 2013
Af Per Werge (fmd)
Røret har været i drift i nu 2 1/3 regnskabsår, og økonomisk er de forløbet godt, med voksende plusser på kontoen, en saldo ved årets udgang første gang på 3620 kr, næste år 2012 på 25.000 kr og nu i 2013 på knap 60.000 kr.
Det ser flot ud, og baggrunden herfor var, som det kan ses i regnskabet, at der var store bidragydere engageret i Røret via tidsbegrænsede projekter, i 2012 især Vordingborg og VUS i forbindelse med brug af Røret som banebryder for kystkulturen i området – bl.a. ved Rørets deltagelse i byernes sommerfestivaler.
I alle tre år bidrog også EU-skoleskibsprojektet MAST, som skibet blev lejet ud til. MASTs bidrag voksede stærkt fra år til år i takt med, at Røret efterhånden blev rigtig integreret i projektet og til sidst faktisk opfyldte de mål, som var sat for deltagelsen mht at få unge ud at sejle. MAST-projektet var 3-årigt og slut med udgangen af 2013. Trods meget målrettede bestræbelser derpå lykkedes det ikke at få Vordingborg kommune til at fortsætte sit engagement i MAST.
Alt i alt var de tre år en god start på Rørets genkomst i aktiv drift, og blandt de tilstedeværende er der en del, der skal have tak for deres indsats for at det lykkedes. De første års drift viser, at mange mennesker synes om skibet og har glæde af at komme ud at sejle med det. Det vækker opsigt og interesse alle vegne. Også som øvelsesskib med klassisk gaffelsejlføring udgør skibet bestemt en lærerig og arbejdskrævende udfordring at tage op bl.a. i sejluddannelses-sammenhæng. Det er ikke nemt at krydse med skuden, og man forstår godt at skibet især har sejlet med motor igennem sin tid. Men sejlføringen giver nogle andre muligheder for anvendelse end motorsejlads giver, og de muligheder skal selvfølgelig i spil i Rørets fremtidige brug.
Rørets gæld til værftet var efter sidste års heldige bidrag fra Næstved-Fonden af 28.februar 1970 samt to private Nyord-boere reduceret til 21.447 kr, men den gæld er nu også betalt. Det skyldes, at der hos Skibsbevaringsfonden stod en restsum til at sy sejl til Røret, men sejlene blev betalt som udstyr til og af MAST-projektet. Og så kunne fonden indfri restgælden.

Fremtiden
Trods gældfrihed og plustal på kontoen bliver de næste mange års drift svær at få til at løbe rundt. Der skal findes nye indtægtsgivende projekter eller engagementer udover medlemsture og medlemmernes bidrag. Som det kan ses af regnskabet har medlemmers kontingent og sejladser og en lokal støttefest årligt bidraget med ca. 25-30.000 kr.
De indtægter dækker ikke en gang forsikringen, som er 27.000 kr (kasko)+ 5000 kr (passager-forsikr). Røret skal indtjene andre 25.000 kr for at løbe rundt. Hvordan? Vi får næppe mange flere medlemmer, men skal selvfølgelig gøre alt for at få det. Et fast problem er, at de fleste med rør-tid er seniorer, som ikke blot står til rådighed til enhver tid og heller ikke er interesseret i flere krævende uddannelsesforløb.

Vi har i bestyrelsen tænkt meget derover og udkastet ideer og er aktivt involveret i forhandlinger om først og fremmest et fælles cykelturisme-fremstød med områdets tre historiske fragt-og færger Ida, Møn og Røret i spil som cyklisttransportører i de lokale farvande. Indkomstmulighederne heri er ukendte, men næppe fantastiske, men konceptet kan måske alligevel ”forankre” Røret i en mere sikker økonomisk trafikform og ”rederikoncern”.
Der søges meget snart om støtte de relevante steder og forhandles og søges uomgængeligt kommunal involvering, da kommunen i forvejen ejer færgen Ida og de fleste lokale havne, ligesom kommunen ud fra et ønske om at fremme de lokale erhverv naturligt må have interesse i en styrkelse af denne unikke og attraktive turismeform.
Der skal imidlertid også tænkes i andre kreative modeller for brugen af Røret, en af dem kunne være at leje skibet ud på ugebasis som sejlende sommerhus (men det vil kollidere med cykeloverfarts-modellen). Firmaskovture er stadig en meget lidt prøvet aktivitet.

Skippere og uddannelse
En udfordring, vi skal overvinde for at få skibet i kommerciel og fast drift i sådan et projekt, er uddannelse af skippere. Vi har fra bestyrelsen været i Søfartsstyrelsen og drøftet regler og muligheder for drift af skibet, der i øjeblikket er indregistreret som foreningsskib til lystsejlads (fritidssejlads). Reglerne for drift af skibet omregistreret som selv et ”lille” erhvervsfartøj, hvilket kræves til indtægtsgivende sejlads, er at en skipper om bord skal være uddannet op til et højere niveau end fritidssejlerbeviset. NMN vil evt. redegøre herfor.
2.besætningsmedlem behøver ikke større uddannelse. Et konkret problem består hermed i at få et antal på formentlig mindst 5-6 frivillige skippere med denne uddannelse med i kredsen af frivillige skippere, indstillet på hver at tage ca. en uges sejladser i løbet af cykelturist & sejlsæsonen. Er det muligt og realistisk? Vi prøver at skaffe midler til kursusudgifterne.
Hvis ikke må sådan en model opgives, og skibet må drives videre som foreningsskib med meget begrænsede indtægtsmuligheder. Skibet kan dog godt i den form lejes ud til andre foreninger eller lignende, hvor disse så selv må stå for at have den relevante besætning.

Sikkerhed
Mht sikkerhedskrav tjekkede vi kravene med Søfartsstyrelsen. Røret er tilstrækkeligt og godt udstyret efter de nyreviderede regler. Vigtigst i dag er, at der er en ansvarlig kaptajn, der sørger for, at der er en forsvarlig sikkerhedsinstruks, som passagerer instrueres i at følge – og følger hvis noget begynder at gå galt.

Lille skib, hvad nu?
Så hvad gør vi nu? Denne generalforsamling er med fortsæt lagt op som en åben invitation til at komme med ideer og uprøvede såvel som prøvede koncepter til drift af sådan et skib. Og tll at få flere medlemmer og aktive skippere.
Nogle bidrag til løsninger er besparelser: Skibet må op på kaj, når andre skibe skal op, så udgiften til evt. mobilkran kan deles med flere andre brugere, ligeså ved søsætningen, der dog ikke må ske for sent på foråret. Det skal stadig være køligt og helst vådt vejr.
Vi skal måske også have nogen i kredsen til at stå for bestemte typer service: motortjek, maling, op- og nedtagning, sejl- og rig vedligeholdelse. Konstruktører til stativ og skur-vedligeholdelse.

Allervigtigst er selvsagt at få engagementer, som vi kan klare både ifht søfartens regler og med de mandskabsmuligheder, der er vores vilkår.
Et af de arrangementer bliver en havnemusikfest med Århus-folkemusikgruppen Arosimus, der lige som sidste år har tilbudt gratis at spille på havnen til støtte for Røret. Det bliver i weekenden 24-25 maj med musik og grillpølser på havnen kl.17-19 om lørdagen den 24. Maj.

Røret i fart 2012

Uddrag fra generalforsamlingen den 19 april 2012

Formanden William Houman aflagde beretning om færdiggørelsen af Røret på Rødbyhavn Bådeværft i 2011 Hovedproblemet efter færdiggørelsen har været afklaringen hos Skibstilsynet om Røret kunne registreres som erhvervs- eller lystfartøj: Det bliver som lyst – dvs foreningsfartøj med CE-mærkning.
CE-mærkningen er en sikkerheds-standard godkendelse i EU-regi for lystfartøjer, som gives efter forskellige stabilitetsprøver og medfører certificering til sejlads i bestemte afgrænsede havområder alt efter skibets egenskaber. Røret er således nu godkendt til sejlads med maksimalt 12 ombordværende i de indre danske farvande.

Det har vist sig urealistisk at indregistrere Røret som erhvervsfartøj i henhold til Skibstilsynets forskrifter, idet omfanget af sikkerhedsudstyr vil optage al plads i skibet. Også kravene til uddannelse og praksis for et erhvervsskibs skibsfører er umulige at indfri for foreningen.
Der udfærdiges nu standard-sikkerhedsforskrifter for sejladsen til de frivillige skippere på Røret, s det før hver sejltur skal kontrolleres, at sikkerhedsudstyr (der er indkøbt to 6-mands redningsflåder) og udstyr iøvrigt er til stede og i orden, og gasterne informeret om sikkerhedsforholdene og hver især udstyret med redningsvest (som på andre lystfartøjer).

Forskellige ideer til brug af skibet er fremkommet, bl.a. på et hvervemøde, og disse ideer er i gang med at blive realiseret Men der er stadig lang vej til at få en bæredygtig økonomi, specielt efter at MAST-projektet ophører efter somrene 2012 og 2013. Der er heldigvis interesse for skibet. F.eks. har 15 meldt sig som frivillige skippere, og der er en del engagementer i spil sommeren over.

Kommentarer: Vi må igen søge Nyord havn om friplads. Spørgsmål fra Per Hansen om CE-mærkning. Lars Svane redegjorde for, hvordan der med konsulentbistand er gennemført en CE-afprøvning og mærkning af fartøjet, det drejer sig især om opfyldelse af sikkerhedsforskrifter; rapporten herom er afsendt til den rette EU-instans, som står for den endelige udfærdigelse af certifikatet. Til Røret udfærdiges sikkerhedsforskrifter, som alle skippere får og skal overholde, Efter denne proces kan Røret tages i brug. Beretningen blev vedtaget.

Regnskabet fremlagdes af kassereren Per Werge og blev vedtaget. Kontingentet vedtoges uændret 150 kr, ligeså firmakontingentet på 1500 kr. Kassereren oplyste, at der søges om hjælp fra fonde til medfinansiering af Røret, der udover den oprindelige entreprise har en restgæld til Rødbyhavn Bådeværft på ca. 61.500 kr, som ikke foreløbig kan indtjenes over driften.

Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jan Kanne, Stege – ønsker ikke genvalg.
Renny Madsen, Klintholm –- er fratrådt og Annette Tenberg, Nyord, indtrådt som suppleant
Jørgen Jansen, Nyord – ønskede ikke genvalg.

Forslag til bestyrelse: Niels Møller Nielsen, Nyord – accepterede med den bemærkning, at det var vigtigt for ham, at Jørgen Jansen stadig var knyttet til båden som skipper mv. Annette valgtes som (fortsat) bestyrelsesmedlem. Jørgen Jansen som suppleant.
Per Hansen, Nyord, blev genvalgt som revisor. Niels Ole Hansen, Stege, genvalgtes som suppleant.

Per Hansen foreslog, at der vælges to revisorer i fremtiden. Der opstod en diskussion om, hvad der er nødvendigt ifht vedtægtsændringer – en proces, som ikke er beskrevet i foreningens vedtægter. Bestyrelsen blev efter Per Hansens forslag pålagt at udarbejde en vedtægtsændring, som dækker dette spørgsmål.
Der blev motiveret en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for det arbejde de har udført i en vigtig fase af Rørets virkeliggørelse.

Evt til diskussion: Jørgen Jansen foreslog, at der opsættes opslag på standere om Røret og hvordan skibet kan kontaktes og bruges af interesserede rundt om, f.eks. standere til Klintholm havn og andre havne. Jørgen Jansen foreslog events med stegt ål og sild i forbindelse med en sejltur med Røret. Lars Svane supplerede med tilsvarende ideer. John Nielsen nævnte, at der er en del folk, som gerne vil lave et stykke praktisk arbejde med Røret. Men de vil ikke i bestyrelsen. Men der skal indkaldes i rimelig tid til arbejdsopgaver, gerne med invitation – f.eks. kan en enkel sildemad med en snaps tiltrække mange. Mente også, det skal ud til folk at de ved at være medlem kan få en sejltur. Bo Brebøl mente også, at der skal laves fodarbejde for at skaffe firmamedlemskaber.
I øjeblikket færdiggøres detaljer i forbindelse med CE-certificeringen. Bo Brebøl nævnte, at han gerne vil donere træet (lærk eller eg) til bænkene i Rørets lastrum, hvis nogen er i stand til at skære træet op til planker. Jørgen Jansen vil spørge, om Hårbølle Glasfiber, der har en sav, kan tænke sig at skære det op.
Lars Svane spurgte, om nogen kan lave en sponsortavle for Røret, en messing- eller træplade til opsætning på Røret. Bo Brebøl vil godt levere en egeplade.
Formanden sagde afslutningsvis tak for ideerne og roste dirigenten Per Hansen for god direktion. Han mindede i øvrigt flere gange om, at oplysninger om Røret, også referater fra møder, lægges på Nyords hjemmesides sektion for Rørets Venner, se www.nyord.info under rubrikken foreninger, hvor der også er en opdateret kalender for Rørets aktiviteter.

Rørets helt egen hjemmeside på www.postbådenrøret.dk og www.roeret.dk nedlægges og erstattes af et link til Nyords hjemmeside, da den er for vanskelig at håndtere teknisk.

Ref: Per Werge

Comments are closed.