Forening Nyord inviterer til…

Kære medlemmer af Foreningen Nyord,

Foreningen Nyord indkalder til generalforsamling
fredag den 28. februar kl. 19.30 i Nyord Forsamlingshus.

Udover forslag til dagsorden er det reviderede regnskab for 2019, forslag til budget 2020 samt forslag om dels akut beredskab dels nedlæggelse af antennemast udsendt.

For at lette registreringen af stemmeberettigede medlemmer, og Kassererens arbejde, kan kontingentet indbetales forud for generalforsamlingen.

Det er muligt at indbetale kontingent på kr. 100,- per medlem og gerne flere kontingenter pr husstand på enten mobilepay box03821 eller foreningens konto i Møns Bank registreringsnummer 6140 konto 1515889. Begge indbetalingsmuligheder vil blive kvitteret med mail fra Kassereren, som dokumentation for betaling og dermed stemmeberettigelse. Anfør venligst navn(e) på indbetalingen.

For de erhvervsdrivende, der har reklamebanner eller anden reklame på hjemmesiden, er fakturaer ligeledes udsendt.

Indkaldelsen sendes som bcc til alle medlemmer af hensyn til fortrolighed om mail-adresser.

Vel mødt – Bestyrelsen for Foreningen Nyord

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører + stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (revideret regnskab 2019 vedlægges).
 5. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen indstiller, at det nuværende kontingent på 100 kr. pr voksen fastholdes for 2020. Øvrige indtægter såsom reklamer og bannere fastholdes ligeledes uændret.
 6. Forslag fra bestyrelsen om:
  • akut beredskab
  • nedlæggelse af antennemast.
 7. Indkomne forslag.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (henan@efkm.dk) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægterne § 4 stk. 4 – dvs. senest d. 14. februar 2020.
 8. Valg til formand + bestyrelse + suppleanter.

Valg til formand for bestyrelsen:

 • Følgende er på valg
  • Henrik Andersen – indstillet på genvalg

Valg til bestyrelse:

 • Følgende er på valg:
  • Marianne Petersen – indstillet på genvalg
  • Stig Andersen – indstillet på genvalg

Valg af revisor + suppleant.

      Valg af suppleant

 • Klaus Simonsen – indstillet på genvalg

Valg af revisor

 • May Just – indstillet på genvalg

9. Arbejdsgruppe vedr. lokalplan fremlægger status
10. Eventuelt

Indkaldelse kan downloades her og dagordenen kan downloades her

På vegne af bestyrelsen i Foreningen Nyord
/Kenneth Lau Rentius

Comments are closed.