• Vores lokale sponsorer

Vederlag til Havneformand for at holde styr på havnen

Foreningen Nyord havn.

Generalforsamling 10/03 2017 i Nyord forsamlingshus kl. 19

23 deltagere incl. 4 fra bestyrelsen. Afbud fra MurerGert.

 1. Steen Jørgensen blev valgt som dirigent og konstaterede lovligheden af indkaldelsen.
 2. Kenneth Lau Rentius og Willy Pingel blev valgt som stemmetællere. Ref: Per Werge.
 3. Formandens Tom Hansens beretning:
  Årsberetning 2016.
 4. 26. april 2016, var jeg inviteret til et møde i ’Sydkysten Danmark’. Dette var et info møde om et evt. nyt havnenetværk, der skulle erstatte det tidligere havnenetværk der blev nedlagt i 2015. De repræsenterede havne diskuterede om der var belæg for et nyt samarbejde på Sydsjælland, og ligeledes blev det drøftet om Guldborgsund skulle indlemmes i netværket.

 

 1. 14. maj havde vi vores årlige arbejdsdag på havnen i rimeligt godt vejr. Vi var 10 – 12 medlemmer, der fik muret, fejet – og nogle begyndte at udskifte plankeværket på øster mole, og wiren på havnekranen blev skiftet. Det var den eneste påtale vi fik, da kranen blev synet. Derefter sluttede vi med en gang steget ål. Alt i alt en rigtig god dag.

 

Først på foråret blev vi kontaktet af Anette Syska fra Møns Museum vedr. en ’Camønobænk’ på Nyord. Vi i havnebestyrelsen blev enige om, at den gerne må stå vest for havnekontoret. Anette blev ligeledes gjort opmærksom på problematikken omkring havnetoiletterne (idet der så vil komme flere besøgende). Hun har forelagt det for teknik og miljø i Vordingborg kommune, og de vil nu revurdere sagen. Kommunen vil vedligeholde bænken samt området omkring denne.

Som nævnt i julebrevet er det nu sikkert, at problemet vedr.toiletterne. kommer op i teknik Miljøudvalget endnu engang.

 

Sidst i maj måned observerede vi desværre rotter på havneområdet. Dette blev meddelt kommunen. Men kommunen siger, at det kun er nogle få strejfere oppe fra byen.

 

Sommeren startede lidt sløvt, idet der ikke var så mange både i juni og første halvdel af juli. Vejret havde betydning for dette. Sidste halvdel af juli blev vejret godt, og hele august og september med. Resultat blev, at vi fik ca. 100 gæstende både mere end i 2015. – Så 2016 kommer til at ligge på det niveau, som vi plejer at ligge på. Jeg kan oplyse midt i august kommer Præstø sejlklub – og ligeledes kommer Faxe sejlklub også, men de har ingen dato endnu. – – – – Jeg har desuden et par oplysninger fra ’Dansk Sejlunion’. De har færdiggjort et meget grundigt analysearbejde, som belyser hvorfor de danske lystbådehavne står over for en meget stor udfordring – – – – Antallet af sejlere falder og antallet af både falder, og dem der sejler er for det meste seniorer. Dansk sejlunion ser nedturen starte i 2009, hvor medlemstallet var oppe på næsten 60.000, men i 2013 var tallet faldet til 52.000. Så vi skal nok se i øjnene, at vi i femtiden ikke skal sætte forventningerne for højt, og tro der kommer flere både i havnen.

 

Vi er i bestyrelsen er opmærksomme på, at vores klaptilladelse udløber d. 1.6. 2017. Vi skal gøre os klart, at vi nok ikke får en fornyet klaptilladelse, uden der skal nye bundprøver til. Det er en regning på ca. 15 – 18.000 kr. – klaptilladelsen gælder i en periode for 5 år. Rederiet Limfjorden er bestilt til uddybning i april måned i år.

 

Vedr. El, udløber vores fastpris med SEAS NVE d. 31. dec. 2017. Vi i bestyrelsen skal ha’ en snak om, det er en god ide med en 3 års fastpris, eller vi skal ha’ en dagspris fremadrettet.                                                                                                                                               

Vi har på det sidste møde talt om, at vi skal være opmærksom på træværket på yderste vester mole, da der nok er pæleorm i dette – eller råd. Vi er også bekendt med at den nederste rem er faldet af, på halvdelen af stykket.                                                                                              

 1. 28.12. deltog jeg i et informations-møde i vaskehuset. Det var Kenneth der havde indkaldt til møde, da det er ham der nu står for den ny hjemmeside ”Nyord Nu”. Det var et godt og informativt møde, og havnen har nu fået lagt nogle praktiske oplysninger ind på vores hjemmeside, som ikke var der før.

 

Vi er nu i 2017 godt i gang med at bruge de kvitteringsblokke vi købte i 2016 – og vi har desuden købt kuverter til de sejlere, som kommer efter havnekontoret er lukket. – Der vil komme en kasse op til disse kuverter. – Vi har også talt om, at vi måske skal til at indføre mobilpay, da der er mange, der ikke ligger inde med kontanter.

 

Jeg kan oplyse at vi fortsætter i ”Sejlernes” og i ”Marinaguide” som vi plejer, og med de samme annoncer. ”Sejlernes” er i bladformat og ”Marinaguide” findes på nettet med en masse info om Nyord.

 

 1. 5. januar blev vi ramt af en stormflod, som vi ikke har set før. Det gik hårdt ud over vores havnekontor, hvor gulvet blev oversvømmet og dermed ødelagt. Vores forsikring går ind og dækker omkostningerne. Ligeledes blev stikkontakterne på vestre mole oversvømmet og ødelagt. De vil blive udskiftet i marts måned.

Toiletterne blev ligeledes oversvømmet, men det fik kommunens folk hurtigt sat skik på, dog måtte vacum pumpen udskiftes formedelst 30.000 kr.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Finn og dem der har hjulpet til gennem sommeren, med at gi’ et nap. Tak.

 

 

 1. Regnskab iflg. kassereren: 190.000 kr i indtægter og 156.684 kr i udgifter, heraf afdrag på lån 55.000 kr, hvilket giver et overskud på 33.825 kr. Året før var der underskud på 8.785 kr.

Spørgsmål (Jørgen): Kontorudgifterne er steget pga indkøb af kuverter til egenbetaling på havnen.

Kommentar: Per Hansen: Skulle medlemmerne ikke skrive navn og mdl.nr på indbetalingen? Steen: Jo, det vil være en hjælp. Desuden vil det være en hjælp hvis alle sender kassereren deres email. Kenneth: Folks email findes i øens telefonbog.

Regnskabet godkendt.

 1. Ingen forslag fra bestyrelsen.
  6. Begrundet forslag fra Per Møller og Jørgen Jansen om, at formanden skal have samme vederlag 10.000 kr som kassereren for sit store arbejde med at holde orden og rent i havnen, hvilket af forslagsstillerne anses for at være udover hvad man må forvente af et bestyrelsesmedlem.

Kommentarer: Per Møller begrundede forslaget yderligere.
Willy Pingel sagde, at han respekterer det store arbejde, men at havnen er for lille en økonomi til at yde formandshonorar. Man må gå ind i det arbejde som frivilligt arbejde.
Ejner: Påpegede, at i så fald skal havnens opkræver Finn også have betaling. Andre gør også en frivillig indsats. Og havnen skylder så mange penge væk, at der er brug for enhver skilling.
Kassereren: Vi har et overskud på 33.800 kr i år og har råd til det.
Nils: Før Finn havde vi en havneopkræver, der fik 20.000 kr om året. Finn har selv afslået honorar.
Per Møller: Forslaget er ikke et spm om kassererens betaling, men om Tom skal have et honorar.
Michael: Jeg noterer mig dagligt, hvor stort et vedligeholdelsesarbejde, Tom laver. Tom er den vigtigste mht driften af den havn. Meget rimeligt at give formanden sådan et honorar.
Jørgen: Forslaget angår kun Tom, som laver et ekstraordinært stort arbejde.
Finn: Der er overskud i år, men er der det næste år?
Tom: Man og måske enhver kunne skrive en timeseddel for det arbejde, der laves udover almindeligt formandsarbejde (oprydning, affaldshåndtering, hjælp til folk med problemer o.s.v.)
Willy: Hvem skal kontrollere de timesedler?
Per Møller: Efter en lørdag aften ser der ofte slemt ud næste morgen, og uden oprydning ville mange jo nok holde sig væk fra havnen.
Thomas: Hvis havnefogeden fik 20.000 kr var overskuddet væk.
Per Hansen: Man ku lade pligter cirkulere på flere, men det ville nok alligevel falde tilbage på Tom at få gjort de ting, han gør. Problemet er selvfølgelig, at andre også laver et stykke arbejde. Men vi har p.t. et overskud, og mister vi det, kan honoraret tages op til vurdering igen.
Steen: Vi har et indestående i Møns Bank på 200.000 kr – så der er likviditet.
Yrsa: Tom er formand for havnen, ikke havnefoged, så der er jo ikke pligt for ham til at udføre den oprydning og indsats.
Tom: Jeg har det sådan, at jeg ikke kan holde ud at alting ligger og flyder i havnen. Klager lander hos formanden.
Ejner: En rigtig havnefoged skal have 300.000 kr. Alle dem, der brokker sig over skidtet, kunne selv tage fat og gå i gang med noget oprydning. Vi skal tage fat allesammen.
Gunnar: Vi skulle stemme, om formanden skal have et honorar på 10.000 kr. Er der råd til det? Og hvad med de andre, der gør et job i den havn. Det må bestyrelsen overveje. Evt. ku’ der opkræves mere i medlemskontingent.
Nils: Vi er flere, der har hjulpet med opkrævning, som normalt skal betales med 20%, men det har vi afstået, da der ikke er penge til det.
Willy: I sin tid, da jeg var havnefoged, brugte jeg hele dagen og ryddede også op, for 17.000 kr årligt. Enten skal vi efter min mening have en havnefoged, til honorar, eller også skal der ikke være betaling.
Per Møller: Vi vil godt ændre forslaget til et et-årigt forsøg.
Steen: Det kan vi godt, sådan at vi vurderer økonomien år for år.
Willy: Tillægsspørgsmål går forud for hovedspørgsmålet:
Michael: Jeg ser Tom som en ildsjæl, der trækker den havn. Med Finns støtte i sæsonen.
En skriftlig afstemning viste 2 blanke, 2 nej-stemmer, 16 ja-stemmer. 20 stemmeberettigede.

Kommentarer: Ejner: En katastrofe for havnen. I mister medlemmer.
Jørgen: Uden at have betalt kontingent kan Nils ikke sidde i bestyrelsen. Steen: Jo, det kan han, hvis han betaler. Men han kan ikke stemme idag.

 1. Valg: Genvalg af Gert og Tom samt Per Møller (suppleant). Per Hansen og May genvalgtes som revisorer.
  8. Kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr for medlemmer. Finn ønskede forslag om kontingent på 1000 kr. Jørgen: Så bliver der ikke mange medlemmer tilbage. Tom: Der er år efter år ca.70 medlemmer, og hvert år går og kommer der medlemmer.

EVT: Jørgen: Ku der spares opkræver ved at opstille en automat som der findes i mange havne.
Tom: BEAS laver en automat, der koster 75.000 kr og i afgift til Nets 4000 kr årligt.
Forskellige betalingsordninger blev drøftet, f.eks. MobilePay, som udlændinge ikke kan bruge.
Finn: I højsæsonen er der ca. 25% udlændinge.
Michael: Vi oplever mange vandrere, som gerne vil slå telt op på havnen. Har havnebestyrelsen en idé til, at de kunne slå op for fx 50 kr.
Tom: Vi har vendt den i bestyrelsen, og syntes ikke, der kunne laves en takst til takstbladet. Folk opfordres til at betale frivilligt.
Steen: Der er jo ikke officielt adgang til teltslagning, fordi der ved betaling for teltning også vil opstå klager over at der bl.a. ligger hunde-efterladenskaber. Så vi har ført denne ”uldne” lidt henholdende politik. Iøvrigt er toiletterne jo offentligt tilgængelige,
Yrsa: Camønoen trækker mange folk rundt, og der vil blive flere i fremtiden. Der er behov for teltplads.
Kenneth: Foreningen Nyord har haft et møde med kommunen, hvor toiletforholdene på øen også var oppe at vende. Vi må nok være pragmatiske i disse spørgsmål.
Børge: Stiller vandrerne telt op?
Nils: Udgangspunktet er, at der ikke officielt er teltslagning på havnen, udover for de sejlere og roere, der kommer til havnen.
Gitte: Der er behov for nye kunder i havnen, eftersom antallet af sejlende gæster er for nedadgående. Det ville være fornuftigt at indstille os på den nye situation.
Jørgen: De der Camøno-folk må kunne finde overnatning andre steder. Havnen er for dem, der kommer over søen.
Michael påpegede igen, at der hyppigt er vandrere med telt, som spørger om teltnings-muligheder. Ligesom Gitte synes jeg, der kunne være mulighed for et nyt kundegrundlag.
Bent Hansen: På Camøno-kortet er anvist de steder, hvor der er overnatningsmuligheder.
Gitte: Folk ser to steder på Nyord afbildet på kortet, selv om der kun er eet. Det forhold bliver rettet.
Michael: Runa har gjort opmærksom på, at hun gerne vil tilse, at hjertestarteren i havnekontoret virker og serviceres. Der har været brug for den, hvor den ikke virkede.
Tom: Desværre har vores model haft et problem med batterifunktion, en fabrikationsfejl.
Gunnar: Foreslog at hjertestarteren anbringes bag en isoleringsrude på det opvarmede toilet, så den kan hentes udefra ved at knuse eller åbne ruden.
Flere forslag til anbringelse af hjertestarteren. Evt. flere hjertestartere. Overvejes af bestyrelsen.
Gunnar repeterede Gittes og Michaels forslag om at finde nye indtægtsområder såsom Camønoens vandrere samt cykelturister.
Steen: Forslaget er gået ind på lystavlen. Den nuværende bestyrelse er nok ikke så interesseret i at drive campingplads som i at drive havn.

 

Comments are closed.