• Vores lokale sponsorer

Nyhedsbrev fra Foreningen Nyord januar 2017!

Kære alle på Nyord

Bestyrelsen ønsker her ved årsskiftet at give en kort status på en række af de sager, vi har i gang.

P-plads

I juni måned 2016 blev der holdt et velbesøgt møde i forsamlingshuset, om de udfordringer øen har ved det øgede antal besøgende, uden at der er tilstrækkelige faciliteter til det. Særligt spørgsmålet om p-pladsen, og de gener de omkringboende har, blev drøftet.

Mødet var tilrettelagt som et idé-møde, uden at der skulle tages endelig stilling til et samlet forslag fra øen om en løsning. Forskellige idéer blev fremført vedrørende bl.a. placering af en fremtidig p-plads, skiltning, toiletforhold, adskillelse mellem busser og personbiler, betaling for parkering mm. Der var bred opbakning til at gå videre med at se på mulige løsninger.

Bestyrelsen for Foreningen Nyord har kontaktet kommunen for at drøfte, hvilke muligheder kommunen ser for en afhjælpning af en øens udfordring med det stigende antal besøgende. Der forventes afholdt møde med kommunen i starten af 2017. Når mødet har fundet sted, vil Foreningen Nyord orientere øen om kommunens vurdering af mulighederne for at afhjælpe den nuværende uholdbare situation.

Overfladespildevand

Øens spildevandsledninger er gamle og bryder sammen flere steder. Kommunen er opmærksom på dette og havde afsat et større beløb til renovering af ledningerne i kommunens budgetoplæg for 2017. Ved kommunens forhandlinger af budget for 2017 blev dette beløb reduceret, og i første omgang er det mundligt meddelt, at der skal gennemføres en undersøgelse af forholdene på Nyord og på Bogø. Kommunen har ved samtaler klart tilkendegivet, at der ikke er overvejelser om kloakering. Ved det kommende møde med kommunen vil der blive spurgt til en status på undersøgelsen og på det videre forløb.

Hjemmeside

Øens hjemmeside har i periode været sandet til. Det er der ved at blive ændret på, så samtlige af øens foreninger fremadrettet kan bruge hjemmesiden som talerør. Kenneth L. har gjort et meget stort arbejde for at omlægge hjemmesiden, så den er nem at bruge. I mellem jul og nytår har alle foreninger fået en introduktion til den nye hjemmeside og vil snarest blive inviteret på kursus i, hvordan der lægges meddelelser mm. på hjemmesiden. Der vil bl.a. være èn fælles kalender, som angiver hvilke aktiviteter der er på øen og på hvilket tidspunkt. Adressen på hjemmesiden er under udvikling, men kan allerede nu besøges på ”nyord.info”.

Fibernet

Regeringen har meget focus på bedre internet-dækning i tyndere befolkede områder. Derfor har der været afsat en pulje, som kan søges lokalt. Den første pulje er udløbet, hvor bl.a. Vestmøn blev tilgodeset, men der kommer flere penge til nye puljer. En forudsætning for at komme i betragtning er, at hver husstand er indstillet på selv betale en del af omkostningen.

Foreningen Nyord vil i 2017 undersøge mulighederne for, at Nyord kan få en bedre internet-dækning.

Lokalråd

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) henvendte sig til Foreningen Nyord i oktober 2016 for at få en repræsentant fra Nyord til at stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen ultimo oktober. Med det korte varsel lykkedes det ikke at finde en repræsentant, der ville/havde tid til at stille op og påtage sig mere bestyrelsesarbejde. Foreningen Nyord bestyrelse vil se på muligheden til SOL’s næste generalforsamling og er tilfredse med, at Lokalrådet har fået øjnene op for Nyord som en vigtig lokalitet inden for Lokalrådets virkeområde.

Fanefjordfonden

Fanefjordfonden har bevilget 12.000 kr. til et fælles lydanlæg til øens foreninger. Der er et ønske om, at det nye anlæg bliver transportabelt.

Generalforsamling 2017

Generalforsamling afholdes d 31. marts kl 19.30 i Forsamlingshuset – dagsorden følger, men allerede nu kan det siges, at ud over, at foreningerne fortæller om aktiviteter i 2017!!!!, vil Kenneth præsentere den nye hjemmeside.

Godt nytår til alle på Nyord ønskes fra foreningen Nyord.

Brev fra Foreningen Nyord 2. januar 2017.

{CAPTION}

Comments are closed.