• Vores lokale sponsorer

Røret får flere besætningsmedlemmer

Rørets Venners generalforsamling

 

Fredag den 24 Marts 2017, 19:30 – 21:00 i Nyord Kirkes Vaskehus,

varslet 16. januar pr. email samt i Nyord.info’s kalender.

Afbud fra bestyrelsen: Niels, Bo og Jørgen Juel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandsberetning om Rørets situation som erhvervsskib samt om skibets behov for flere aktive medlemmer, bl.a. til vedligeholdelse, men også som besætningsmedlemmer til sejlads (flere på vej)

3. Regnskab for 2016: Røret tjener stadig ikke nok til at løbe rundt. Regnskabet kan beses hos kassereren Strandstrædet 10 fra den 4.marts.

PS: Bestyrelsen skal underskrive andragende om MobilePay

4. Åben drøftelse af planerne for sommerens rutesejlads tirsdage til Stege, torsdage og lørdage til Jungshoved og Kalvehave + Camping Koster Færgegård (service for Camøno-vandrere samt mulighed for at flere hyrer skibet til udflugtssejlads o.lign. og flere firmaer melder sig ind som firmamedlemmer.

  1. Valg: I bestyrelsen er følgende på valg: Per Werge og Børge Ekdahl, William Houman som suppleant. Kurt Nielsen som revisor.

6.Evt.

 

Rørets bestyrelse 2017 efter generalforsamlingen den 24 marts 2017

Per Werge, formand og kasserer   (på valg – genvalgt)

Bo Brebøl, bestyrelsesmedlem

Niels Møller Nielsen, bestyrelsesmedlem

Børge Ekdahl, bestyrelsesmedlem  (på valg – genvalgt)

Jørgen Juel Pedersen, bestyrelsesmedlem

William Houman bestyrelsessuppleant            (genvalgt)

Kurt Nielsen  revisor                                    (genvalgt)

 

Økonomiske nøgletal i fremtiden:

Syn af skibet hvert 4.år (skibsinspektører a 800 kr) – pr.år:                                    2500 kr

Service af sikkerhedsudstyr, flåder, brandslukning mv pr.år:                                   2900 kr

Skibslæge-attest hvert 2.år: 12 X 840 kr,                                          pr.år              5050 kr

Motor og mekanisk vedligeholdelse + diesel,                                     pr.år:             6000 kr

Skrogvedligeholdelse (maling, tov, diverse)                                         pr.år:             2000 kr

Vedligeholdelse af andet udstyr                                                          pr.år:             2000 kr

Forsikringer (kasko, passager, ansvar)                                                pr.år:         32.000 kr

Ialt årlige udgifter:                                                                                                60.000 kr

 

Rørets generalforsamling 2017

 

Beretning til generalforsamlingen 2017 (af Per Werge)

fredag den 24.marts i Nyord Kirkes vaskehus i Nordgade kl.1930.

 

2016 var et skelsættende år i Rørets nyere historie. Seks af de frivillige skippere blev omskolet til erhvervsskippere og skibet blev omregistreret til erhvervsskib, altsammen for at muliggøre indtjening af tilstrækkelig mange midler til driften af skibet.

Hidtil, som foreningsskib, havde det krævet ca. 50.000 kr i årlig indtjening for at drive skibet, heraf de ca 32.000 kr til forsikringer. Uden ekstraordinære projekter tjente vi ca. 30.000 kr. Nu kræver den øgede sejlads samt inspektion og sundhedsattester ca. 60.000 kr årligt, og vi har i 2016 indtjent ca. 50.000 kr. på driften i 2016. Altså stadig 10.000 kr for lidt i indtjening. Men vi er fortrøstningsfulde og forventer voksende passagertal i de kommende sæsoner, hvor sejladsen vil være mere alment kendt.

Som bekendt lykkedes omstillingsprojektet. De seks skippere gennemførte uddannelsen, og Røret blev også udstyret med det fornødne ekstra sikkerhedsudstyr og gik gennem Søfartsstyrelsens syn. Ikke færre end tre skibsinspektører var involveret (den ene nyansat og under oplæring). Vi nåede gennem hele proceduren “i sidste øjeblik”, dvs sidst i juni, lige før trafiksæsonen begyndte.

Denne omstillingsproces havde ikke været mulig uden en større økonomisk indsprøjtning, som kom fra Statens cykelpulje og Friluftsrådet med omkring 70.000 kr til uddannelse m.v.+ 80.000 kr til havneskuret, Vordingborg kommune gav 50.000 kr til vores andel i det fælles cykelfærge-projekt “De sejlende cykelstier” og oven i det kom Ellehammerfondens bidrag med ca. 45.000 kr til den tekniske opdatering af Røret og dets besætning. Ialt beløber omstillingen sig altså til en kvart million kroner, som de nævnte bidragydere skal have en meget stor tak for at have givet.

Men ikke kun fonde og kommune har bidraget til omstillingen. Som det fremgår af Rørets statistik for 2016 har de frivillige skippere og besætningsmedlemmer og andre medlemmer bidraget med særdeles mange arbejdstimer, ialt 755 timer plus 672 timer til uddannelse = 1427 timer.

Jeg har prøvet at være så realistisk som muligt ved opgørelsen af timetal på arbejdsindsatser, men ved skøn altid skønnet konservativt (altså ikke for højt, så reelt er der brugt mere tid end angivet og f.eks. ikke medregnet masser af transporttid. For alt det frivillige arbejde skal I have en meget, meget stor tak. Uden den indsats havde der ikke været nogen trafik med Rør-skibet.

Hvis man regner lidt på tallene, kan man også se, at det vil have lange udsigter med en mulig kommerciel drift af Røret, altså med ansættelse af besætninger, der skal lønnes for deres arbejde, selv om det nok på langt sigt må være det, vi arbejder hen imod, i hvert fald mht sejlads i hovedsæsonen i juli og august.

 

Sæsonen 2017:

I den nye sæson flytter vi første morgenafgang en time til kl.10, idet vi ofte sejlede af sted fra Nyord kl.9 sidste sommer uden passagerer.

Mandskabsmæssigt tegner udviklingen sig godt, idet der ser ud til at komme tre nye 1.mænd, dermed ialt seks-syv, sådan at vi faktisk til sommer vil have seks frivillige besætninger à to mand (som krævet af Søfartsstyrelsen). Vi kan dermed forhåbentlig udfylde fartplanen i sæsonen på en måde, så at alle sejladser kan bemandes på tidspunkter, hvor det passer ind i besætningsmedlemmernes kalendere.

Dette er ret vigtigt, da frivillige jo baserer deres frivillige indsats på, at den er overkommelig og giver gode oplevelser og ikke forhindrer deres øvrige aktiviteter og familie-forpligtelser!

Vi skal i den forbindelse afklare, om eftermiddagssejladserne på ruten til Jungshoved skal flyttes en time, så passagererne får mere tid hhv på Jungshoved og Møn-Nyord, nu da vi har flyttet morgensejladsen en time. Det kommer i givet fald til at koste besætningsmedlemmerne en times længere ventetid, og dermed senere hjemkomst.

I den forløbne sæson artede vejret sig iøvrigt forbavsende godt. Der var reelt kun een aflysning en mandag på grund af hårdt vejr, med kuling SW 15-16 m/s. Derudover nogle aflysninger eller flytninger af sejladser af andre grunde.

Vi skal (igen) gøre noget mere for at få gæster til at hyre skibet udenfor hovedsæson og rutesejlads-dage og få firmaer til at tegne et firmamedlemskab (a 1500 kr) og dermed få en firmaudflugt for pengene. Derudover ønsker vi taksterne for dagleje og halvdagsleje sat op til hhv 2400 kr og 1200 kr, da skibet er blevet dyrere at sejle med pga alle kravene til syn og attester hvert 2. eller 4.år.

De nu ganske snart forestående opgaver bliver at klargøre skibet og skuret på havnen til sæsonen. Begge er mærkede af vinteren:
Rørskuret skal renses indvendigt for slam fra oversvømmelsen og males udvendigt.
Skibet skal males i bunden og fribord. Masten med.

Søsætningen foregår søndag den 23 april, når mobilkranen kommer, dvs. Rørets Venner vil gerne have tilsagn fra frivillige til at stå for denne klargøring i ugen forinden (ugen lige efter påske).

Derpå skal der slibes på lyst træværk, og overbygning mv skal friskes op, cykelstativer monteres igen. Vi har tidligere talt om at danne nogle arbejdshold til disse opgaver. Kan vi aftale disse hold nu?

Vi har også brug for nogen til særkampagner (drøftet på bestyrelsesmøde) bl.a. for at skaffe flere firmamedlemskaber og udflugtssejladser. Det arbejdes der videre med.

 

Kommentar til regnskabet:

Mht. Kontingent er der stadig en takst for Personligt medlemskab 150 kr, og husstandsmedlemskab 250 kr.

Fordelen for medlemmer er, at de fortsat kan sejle frit med tirsdage i skolesommerferien fra Nyord til/fra Steges tirsdagsmarked og torsdage i hele juli og august til/fra Jungshoved og Kalvehave, dog mod en tiér til diesel. Sejladserne om lørdagen til Jungshoved og Kalvehave med anløb ved Koster Færgegård er udelukkende ved køb af billet a 50 kr.

Hvorfor har vi stadig brug for medlemmer? Jo, reglerne for moms- og skattefrihed for bevaringsforeninger siger, at indtjening over 50.000 kr ændrer foreningen til „almindelig” forening med moms- og skattepligt. Medlemskontingenter og donationer tæller iflg. SKAT  ikke med i disse indtægter fra kommerciel drift. Og de udgjorde i 2017 omkring 25.000 kr, mens billetsalget gav andre 25.000 kr. Der er altså stadig afstand til skattegrænsen, idet Røret jo faktisk tjener mindst 10.000 kr for lidt.

Som det ses af regnskabet skal vi i samlede indtægter op på mindst 60.000 kr for at sejle uden underskud trods frivilligt gratis mandskab. Jo flere af disse 60.000 kr, der er kontingent og medlemsleje af skibet, jo bedre.

Medlemmerne må gerne fortælle naboer og venner om sejladsen. Pladsreservation kan stadig foregå til Rørformanden på sms 20 87 51 38 (eller tlf samme nummer) eller email: perwerge@nyord.nu , (Ny email – den gamle blev hacket), men den gamle er iøvrigt klar til brug igen.

 

Referat fra generalforsamlingen (ref: AT)

Til Stede: 17

  1. Valg af dirigent (Per) og referent (Annette)
  2. Formandsberetning om Rørets første sæson som erhvervsskib. 2016 var året hvor Røret blev omdannet til erhvervsskib, da der skulle skaffes midler til skibets drift. Som foreningsliv kunne vi knap rejse midler til forsikringen. I det første år som erhvervsskib blev der tjent 50.000,-. Nu er der uddannet 6 skippere, og vi kunne afholde en første testsæson. Omstillingen lykkedes takket være støtte fra Ellehammer Fonden, Cykelpuljen, Friluftsrådet og Vordingborg Kommune. Tak for det. Besætningsmedlemmer har lagt stort frivilligt arbejde – omregnet i en timeløn på 100 kr./time svarer det til en værdig på kr 150.000,-. Skibet er dog stadig ikke i stand til selv at tjene en løn ind, da der kun kan være 12 personer om bord.
  3. I sæsonen 2017 ændres i sejlplanen, bl.a. starter turene nu fra Nyord kl 10 om morgenen. Det medfører at alle afgangstider rykkes en time. I den sidste sæson måtte der kun aflyses en enkel gang pga stærk blæst. Skibet skal stadig tjene en del penge; så der er forslag om at hæve priser for f.eks. leje af skibet til selskabssejlads. Der mangler også flere hænder til vedligeholdelse af skibet. Den 23. April skal Røret i vandet. Klargøringen skal helst foregå i ugen efter påsken op til søsætningen. Rørskuret skal også rigges til; den blev oversvømmet under højvandet. Det skal males og rengøres i april måned. Alene disse opgaver håber vi melder sig frivillige til. Desuden mangler der gaster, som skal instrueres og skal have lægeattest fra skibslæge. 3 nye frivillige har meldt sig; så vil vi have seks besætninger på plads til de 6 hoveduger i skoleferien samt nogle uger i august, hvor der stadig er mange tyske turister på Møn. Sær-kampagner til firmaer skal der køres, så vi få flere ind. 1.500,- koster et firmamedlemskab. Formandens beretning blev godkendt.
  4. Regnskabet for 2016 blev fremlagt. Fra dagsorden fremgår økonomiske nøgletal for Rørets fremtidige drift, som beløber sig på 60.000,- årligt. Regnskabet blev godkendt.
  5. Åben drøftelse af planerne for sommerens rutesejlads, tirsdage til Stege, torsdage og lørdage til Jungshoved og Kalvehave + Camping Mønbroen. Der skal oprettes Mobilepay til billetsalg. Stig præsenterede en kortlæser, som evt. kan bruges til udlændinge ved betaling. Forslag om andre ture, som f.eks korte aftenture for havnens publikum. Kan vi arrangere Dark Sky ture i august måned? Der skal arbejdes på at opnå mere synlighed og kendskab omkring Rørets afgangssteder og tider. Koster Færgegård vil gerne have Røret til at lægge til for at sejle Camønovandrere til Nyord, så de kan starte vandreturen derfra. Røret har fået sin egen Facebook-gruppen; bliv venner og del med så mange som muligt. Der vil blive udgivet foldere med sejlplanen i samarbejde med Jungshoved og en folder med alle 3 skibe, som deltager i projekt ”Sejlende cykelsti”.
  6. Valg: Genvalgt blev Per Werge, Børge Ekdahl og William Houman som suppleant. Kort Nielsen bliver valgt som revisor.
  7. Til skuret skal der købes hyldevinkler og træ og opsættes hylder. Derefter skal der ryddes op og gøres rent. Den 16. kan der laves arbejde i skuret. Fredag 31. Marts kunne være en god dag til at male Rørskuret. Søndag den 16. tages presenning af kl 11.30. Røret males 17.4. Påskemandag og fortsættes den 18.(tirsdag). Polérmaskine (Jack har en maskine) og olie til dæksmaling. Derefter kan der fortsættes i de følgende hverdage.

 

Comments are closed.